نمایش ۱ - ۹ از ۹

Hosseini

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

1

روزانه

09/04/1401

مرخصی درخواستی شما مورد بررسی قرار میگیرد

Hosseini

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

1

روزانه

09/04/1401

مرخصی درخواستی شما مورد بررسی قرار میگیرد

معادلیان

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

2

روزانه

21/02/1401

مرخصی درخواستی شما مورد بررسی قرار میگیرد

فضائلی

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

2

روزانه

24/02/1401

مرخصی درخواستی شما مورد بررسی قرار میگیرد

دانش

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

1

روزانه

26/02/1401

مرخصی درخواستی شما مورد بررسی قرار میگیرد

فضائلی

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

2

روزانه

24/02/1401

مرخصی درخواستی شما مورد بررسی قرار میگیرد

کریمی علویجه

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

1

روزانه

20/02/1401

مرخصی درخواستی شما مورد بررسی قرار میگیرد

ساداتی

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

2

روزانه

15/02/1401

Workflow Complete

م عزیزی

تعداد ایام مرخصی درخواست شده

4

روزانه

05/02/1401

Workflow Complete