نمایش ۱ - ۵۰ از ۳,۵۲۶

نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی
فضائلی۰۶/۰۵/۱۴۰۱167497674نصب موفق22
فضائلی۰۶/۰۵/۱۴۰۱168745248نصب موفق20
فضائلی۰۶/۰۵/۱۴۰۱146268909نصب ناموفق
فضائلی۰۵/۰۵/۱۴۰۱168671479جابجایی ناموفق
فضائلی۰۵/۰۵/۱۴۰۱167796769نصب موفق19
فضائلی۰۴/۰۵/۱۴۰۱167033582نصب ناموفق
فضائلی۰۴/۰۵/۱۴۰۱166548378نصب ناموفق
فضائلی۰۴/۰۵/۱۴۰۱164957086نصب موفق19
فضائلی۰۴/۰۵/۱۴۰۱167593774نصب ناموفق
فضائلی۲۹/۰۴/۱۴۰۱166839178نصب ناموفق
فضائلی۲۹/۰۴/۱۴۰۱151015644نصب موفق14
فضائلی۲۸/۰۴/۱۴۰۱166254398نصب موفق12
فضائلی۲۸/۰۴/۱۴۰۱165853935نصب ناموفق
فضائلی۲۸/۰۴/۱۴۰۱165392115نصب ناموفق
فضائلی۲۶/۰۴/۱۴۰۱165132176نصب ناموفق
فضائلی۲۶/۰۴/۱۴۰۱164000930نصب ناموفق
فضائلی۲۶/۰۴/۱۴۰۱165239640نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۵/۰۴/۱۴۰۱163804999نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۵/۰۴/۱۴۰۱160814719نصب موفق10.12
کریمی علویجه۲۵/۰۴/۱۴۰۱165182432نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۵/۰۴/۱۴۰۱163194900نصب ناموفق
طاهرخانی۲۵/۰۴/۱۴۰۱163485907نصب موفق14
فضائلی۲۵/۰۴/۱۴۰۱165127025نصب موفق20
سجودی۲۵/۰۴/۱۴۰۱159323812نصب ناموفق
طاهرخانی۲۵/۰۴/۱۴۰۱163506747نصب موفق15
سجودی۲۵/۰۴/۱۴۰۱164361045نصب موفق18
فضائلی۲۵/۰۴/۱۴۰۱164279960نصب ناموفق
فضائلی۲۵/۰۴/۱۴۰۱161150879نصب ناموفق
سجودی۲۵/۰۴/۱۴۰۱164520596نصب ناموفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165290132پشتیبانی ناموفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165639926پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165472634پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165644185پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165591869پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165472634پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165666329پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165644185پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165659581پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165658773جابجایی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165591869پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165663975پشتیبانی موفق
نصیری۲۴/۰۴/۱۴۰۱165663975پشتیبانی موفق
نصیری۲۳/۰۴/۱۴۰۱164771073نصب موفق10
نصیری۲۳/۰۴/۱۴۰۱164231379نصب ناموفق
نصیری۲۳/۰۴/۱۴۰۱165070218نصب ناموفق
نصیری۲۳/۰۴/۱۴۰۱162303632نصب موفق9
ساداتی۲۳/۰۴/۱۴۰۱165437800نصب موفق15
ساداتی۲۳/۰۴/۱۴۰۱163888588نصب موفق25
کریمی علویجه۲۳/۰۴/۱۴۰۱164576306نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۳/۰۴/۱۴۰۱162917549نصب ناموفق
نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی