نمایش ۵۱ - ۱۰۰ از ۳,۵۲۶

نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی
کریمی علویجه۲۳/۰۴/۱۴۰۱156704910نصب موفق10.12
کریمی علویجه۲۳/۰۴/۱۴۰۱164285279نصب ناموفق
طاهرخانی۲۳/۰۴/۱۴۰۱146947900نصب ناموفق
فضائلی۲۳/۰۴/۱۴۰۱165547412نصب موفق10
سجودی۲۳/۰۴/۱۴۰۱161175396نصب موفق18
طاهرخانی۲۳/۰۴/۱۴۰۱164118166نصب ناموفق
طاهرخانی۲۳/۰۴/۱۴۰۱164926813نصب ناموفق
سجودی۲۳/۰۴/۱۴۰۱164670660نصب ناموفق
فضائلی۲۳/۰۴/۱۴۰۱165470348نصب موفق24
طاهرخانی۲۳/۰۴/۱۴۰۱165310325نصب موفق17
سجودی۲۳/۰۴/۱۴۰۱140531843نصب موفق14
فضائلی۲۳/۰۴/۱۴۰۱162543536نصب ناموفق
فضائلی۲۳/۰۴/۱۴۰۱163865669نصب ناموفق
طاهرخانی۲۳/۰۴/۱۴۰۱157462096نصب ناموفق
دانش۲۲/۰۴/۱۴۰۱161266743جابجایی ناموفق
نصیری۲۲/۰۴/۱۴۰۱161262977جابجایی موفق25
دانش۲۲/۰۴/۱۴۰۱165138666نصب ناموفق
نصیری۲۲/۰۴/۱۴۰۱163565645نصب موفق15
دانش۲۲/۰۴/۱۴۰۱164394107نصب ناموفق
دانش۲۲/۰۴/۱۴۰۱163672265نصب موفق14
نصیری۲۲/۰۴/۱۴۰۱163634922نصب ناموفق
نصیری۲۲/۰۴/۱۴۰۱160008862نصب ناموفق
ساداتی۲۲/۰۴/۱۴۰۱161416001نصب موفق8
ساداتی۲۲/۰۴/۱۴۰۱165211302نصب ناموفق
ساداتی۲۲/۰۴/۱۴۰۱164083370نصب موفق15
کریمی علویجه۲۲/۰۴/۱۴۰۱164276337نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۲/۰۴/۱۴۰۱165463499نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۲/۰۴/۱۴۰۱153815016نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۲/۰۴/۱۴۰۱162547113نصب موفق11.10
کریمی علویجه۲۲/۰۴/۱۴۰۱163366027نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۲/۰۴/۱۴۰۱162843117نصب موفق18.17
طاهرخانی۲۲/۰۴/۱۴۰۱162291221نصب موفق15
سجودی۲۲/۰۴/۱۴۰۱160906549نصب موفق14
فضائلی۲۲/۰۴/۱۴۰۱163419430نصب ناموفق
سجودی۲۲/۰۴/۱۴۰۱163855081نصب ناموفق
طاهرخانی۲۲/۰۴/۱۴۰۱164036800نصب موفق14
فضائلی۲۲/۰۴/۱۴۰۱163066059نصب ناموفق
فضائلی۲۲/۰۴/۱۴۰۱164866567نصب موفق12
سجودی۲۲/۰۴/۱۴۰۱162547633نصب موفق13
طاهرخانی۲۲/۰۴/۱۴۰۱163480298نصب موفق8
سجودی۲۲/۰۴/۱۴۰۱163114795نصب موفق16
فضائلی۲۲/۰۴/۱۴۰۱162376887نصب ناموفق
دانش۲۱/۰۴/۱۴۰۱163755862نصب موفق11
دانش۲۱/۰۴/۱۴۰۱164009184نصب موفق10
دانش۲۱/۰۴/۱۴۰۱162376442نصب موفق26
ساداتی۲۱/۰۴/۱۴۰۱163207935جابجایی موفق
ساداتی۲۱/۰۴/۱۴۰۱163925432نصب ناموفق
ساداتی۲۱/۰۴/۱۴۰۱156350980نصب ناموفق
ساداتی۲۱/۰۴/۱۴۰۱162893149جابجایی موفق
نصیری۲۱/۰۴/۱۴۰۱162376036نصب موفق10
نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی