نمایش ۱۰۱ - ۱۵۰ از ۳,۵۲۶

نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی
نصیری۲۱/۰۴/۱۴۰۱163495199نصب موفق13
نصیری۲۱/۰۴/۱۴۰۱163054535نصب ناموفق
نصیری۲۱/۰۴/۱۴۰۱162578370نصب ناموفق
سجودی۲۱/۰۴/۱۴۰۱162491691نصب موفق13
فضائلی۲۱/۰۴/۱۴۰۱163051156نصب ناموفق
فضائلی۲۱/۰۴/۱۴۰۱163341365نصب موفق22
سجودی۲۱/۰۴/۱۴۰۱163977122نصب موفق14
طاهرخانی۲۱/۰۴/۱۴۰۱162422654نصب ناموفق
سجودی۲۱/۰۴/۱۴۰۱163446579نصب ناموفق
فضائلی۲۱/۰۴/۱۴۰۱162775412نصب ناموفق
ساداتی۲۱/۰۴/۱۴۰۱143774644نصب ناموفق
ساداتی۲۱/۰۴/۱۴۰۱161771342نصب موفق11
ساداتی۲۱/۰۴/۱۴۰۱160513188نصب موفق11
نصیری۲۰/۰۴/۱۴۰۱164033334نصب موفق17
نصیری۲۰/۰۴/۱۴۰۱131756493فسخ
نصیری۲۰/۰۴/۱۴۰۱162699532نصب موفق12
نصیری۲۰/۰۴/۱۴۰۱150552063نصب ناموفق
دانش۲۰/۰۴/۱۴۰۱163531991نصب ناموفق
دانش۲۰/۰۴/۱۴۰۱۱۶۱۱۵۲۵۳۵فسخ
دانش۲۰/۰۴/۱۴۰۱۱۵۹۴۴۹۳۹۶نصب ناموفق
دانش۲۰/۰۴/۱۴۰۱163504549نصب موفق19
دانش۲۰/۰۴/۱۴۰۱163913485نصب موفق15
کریمی علویجه۲۰/۰۴/۱۴۰۱162645622نصب موفق17.18
کریمی علویجه۲۰/۰۴/۱۴۰۱162820548نصب ناموفق
کریمی علویجه۲۰/۰۴/۱۴۰۱163328862نصب موفق16.15
فضائلی۲۰/۰۴/۱۴۰۱161891282نصب موفق21
سجودی۲۰/۰۴/۱۴۰۱162914800نصب ناموفق
فضائلی۲۰/۰۴/۱۴۰۱162886831نصب موفق12
سجودی۲۰/۰۴/۱۴۰۱164100115نصب ناموفق
فضائلی۲۰/۰۴/۱۴۰۱163593225نصب موفق19
سجودی۲۰/۰۴/۱۴۰۱162612241نصب موفق19
نصیری۱۹/۰۴/۱۴۰۱162197612جابجایی موفق28
نصیری۱۹/۰۴/۱۴۰۱159869001نصب ناموفق
نصیری۱۹/۰۴/۱۴۰۱162913069جابجایی موفق
نصیری۱۹/۰۴/۱۴۰۱164391711نصب ناموفق
طاهرخانی۱۹/۰۴/۱۴۰۱162481981نصب ناموفق
فضائلی۱۹/۰۴/۱۴۰۱160572319نصب موفق12
فضائلی۱۹/۰۴/۱۴۰۱160734846نصب موفق11
طاهرخانی۱۹/۰۴/۱۴۰۱163865355نصب ناموفق
طاهرخانی۱۹/۰۴/۱۴۰۱162875479نصب ناموفق
فضائلی۱۹/۰۴/۱۴۰۱148285482نصب ناموفق
دانش۱۸/۰۴/۱۴۰۱159949689نصب موفق23
دانش۱۸/۰۴/۱۴۰۱164070528نصب موفق11
دانش۱۸/۰۴/۱۴۰۱159161516نصب ناموفق
دانش۱۸/۰۴/۱۴۰۱157462055نصب ناموفق
ساداتی۱۸/۰۴/۱۴۰۱161988230نصب موفق17
ساداتی۱۸/۰۴/۱۴۰۱161743816جابجایی موفق38
ساداتی۱۸/۰۴/۱۴۰۱16216987نصب ناموفق
نصیری۱۸/۰۴/۱۴۰۱155853665نصب موفق15
نصیری۱۸/۰۴/۱۴۰۱146514748فسخ
نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی