نمایش ۱۵۱ - ۲۰۰ از ۳,۵۲۶

نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی
نصیری۱۸/۰۴/۱۴۰۱132966200فسخ
نصیری۱۸/۰۴/۱۴۰۱155620881نصب ناموفق
نصیری۱۸/۰۴/۱۴۰۱157776376فسخ
کریمی علویجه۱۸/۰۴/۱۴۰۱162401783نصب ناموفق
کریمی علویجه۱۸/۰۴/۱۴۰۱161269027جابجایی موفق25
کریمی علویجه۱۸/۰۴/۱۴۰۱162182083نصب ناموفق
کریمی علویجه۱۸/۰۴/۱۴۰۱155154833نصب ناموفق
فضائلی۱۸/۰۴/۱۴۰۱133058007فسخ
طاهرخانی۱۸/۰۴/۱۴۰۱157481621فسخ
فضائلی۱۸/۰۴/۱۴۰۱161231258نصب ناموفق
طاهرخانی۱۸/۰۴/۱۴۰۱163666277نصب موفق21
سجودی۱۸/۰۴/۱۴۰۱163856874نصب ناموفق
فضائلی۱۸/۰۴/۱۴۰۱163926644نصب ناموفق
سجودی۱۸/۰۴/۱۴۰۱163523912نصب موفق16
طاهرخانی۱۸/۰۴/۱۴۰۱158515231نصب ناموفق
فضائلی۱۸/۰۴/۱۴۰۱163499749نصب ناموفق
سجودی۱۸/۰۴/۱۴۰۱162767071نصب موفق12
طاهرخانی۱۸/۰۴/۱۴۰۱156224739نصب موفق13
فضائلی۱۸/۰۴/۱۴۰۱160462665نصب موفق27
دانش۱۶/۰۴/۱۴۰۱158078792نصب موفق16
دانش۱۶/۰۴/۱۴۰۱163863000نصب ناموفق
دانش۱۶/۰۴/۱۴۰۱161937246نصب ناموفق
دانش۱۶/۰۴/۱۴۰۱163809762نصب موفق23
نصیری۱۶/۰۴/۱۴۰۱156761919نصب ناموفق
نصیری۱۶/۰۴/۱۴۰۱150027116نصب ناموفق
نصیری۱۶/۰۴/۱۴۰۱157426693نصب موفق15
ساداتی۱۶/۰۴/۱۴۰۱163055486نصب موفق11
ساداتی۱۶/۰۴/۱۴۰۱163228440نصب موفق11
ساداتی۱۶/۰۴/۱۴۰۱162558891جابجایی موفق
طاهرخانی۱۶/۰۴/۱۴۰۱158095331نصب موفق10
کریمی علویجه۱۶/۰۴/۱۴۰۱162242112نصب ناموفق
سجودی۱۶/۰۴/۱۴۰۱161737668نصب موفق9
کریمی علویجه۱۶/۰۴/۱۴۰۱159626302نصب موفق10.12
کریمی علویجه۱۶/۰۴/۱۴۰۱163722862پشتیبانی موفق
طاهرخانی۱۶/۰۴/۱۴۰۱163420951نصب موفق19
سجودی۱۶/۰۴/۱۴۰۱162664947نصب ناموفق
طاهرخانی۱۶/۰۴/۱۴۰۱158580854نصب موفق14
فضائلی۱۶/۰۴/۱۴۰۱161960749نصب ناموفق
سجودی۱۶/۰۴/۱۴۰۱161397523نصب ناموفق
نصیری۱۵/۰۴/۱۴۰۱161396889نصب موفق2443
نصیری۱۵/۰۴/۱۴۰۱159388217نصب موفق12
نصیری۱۵/۰۴/۱۴۰۱155103502نصب ناموفق
نصیری۱۵/۰۴/۱۴۰۱159659813جابجایی ناموفق
ساداتی۱۵/۰۴/۱۴۰۱158210228نصب موفق18
ساداتی۱۵/۰۴/۱۴۰۱162784760نصب موفق10
دانش۱۵/۰۴/۱۴۰۱155478550نصب موفق14
دانش۱۵/۰۴/۱۴۰۱154653875نصب ناموفق
دانش۱۵/۰۴/۱۴۰۱157462096نصب ناموفق
دانش۱۵/۰۴/۱۴۰۱162444399نصب موفق9
کریمی علویجه۱۵/۰۴/۱۴۰۱153365050نصب ناموفق
نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی