نمایش ۲۰۱ - ۲۵۰ از ۳,۵۲۶

نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی
کریمی علویجه۱۵/۰۴/۱۴۰۱163683795نصب ناموفق
کریمی علویجه۱۵/۰۴/۱۴۰۱158060894نصب ناموفق
کریمی علویجه۱۵/۰۴/۱۴۰۱158866993نصب موفق12.11
طاهرخانی۱۵/۰۴/۱۴۰۱160006703نصب موفق27
فضائلی۱۵/۰۴/۱۴۰۱163508305نصب موفق16
طاهرخانی۱۵/۰۴/۱۴۰۱159184029نصب موفق18
سجودی۱۵/۰۴/۱۴۰۱154477052نصب ناموفق
سجودی۱۵/۰۴/۱۴۰۱153579276نصب ناموفق
فضائلی۱۵/۰۴/۱۴۰۱162834346نصب موفق16
فضائلی۱۵/۰۴/۱۴۰۱163149886نصب ناموفق
ساداتی۱۵/۰۴/۱۴۰۱163211179نصب ناموفق
طاهرخانی۱۵/۰۴/۱۴۰۱160006045نصب موفق14
ساداتی۱۵/۰۴/۱۴۰۱۱۶۳۳۴۶۰۶۲نصب ناموفق
سجودی۱۵/۰۴/۱۴۰۱157501891نصب موفق21
فضائلی۱۵/۰۴/۱۴۰۱152939318نصب ناموفق
نصیری۱۴/۰۴/۱۴۰۱155488863نصب موفق13
نصیری۱۴/۰۴/۱۴۰۱159119621نصب موفق12
نصیری۱۴/۰۴/۱۴۰۱158621611نصب ناموفق
ساداتی۱۴/۰۴/۱۴۰۱157083599نصب موفق15
ساداتی۱۴/۰۴/۱۴۰۱162854814نصب موفق8
دانش۱۴/۰۴/۱۴۰۱157891643نصب ناموفق
دانش۱۴/۰۴/۱۴۰۱15855qنصب موفق12
دانش۱۴/۰۴/۱۴۰۱157706814نصب موفق13
کریمی علویجه۱۴/۰۴/۱۴۰۱162584922نصب موفق14.13
کریمی علویجه۱۴/۰۴/۱۴۰۱148941359نصب ناموفق
کریمی علویجه۱۴/۰۴/۱۴۰۱159818231نصب ناموفق
طاهرخانی۱۴/۰۴/۱۴۰۱159494447نصب ناموفق
فضائلی۱۴/۰۴/۱۴۰۱162580996نصب موفق18
سجودی۱۴/۰۴/۱۴۰۱162565315نصب موفق13
طاهرخانی۱۴/۰۴/۱۴۰۱159422578نصب موفق18
فضائلی۱۴/۰۴/۱۴۰۱162516804نصب ناموفق
فضائلی۱۴/۰۴/۱۴۰۱161646888نصب موفق18
سجودی۱۴/۰۴/۱۴۰۱157916435نصب ناموفق
طاهرخانی۱۴/۰۴/۱۴۰۱159888389نصب موفق18
ساداتی۱۴/۰۴/۱۴۰۱162322114نصب ناموفق
کریمی علویجه۱۴/۰۴/۱۴۰۱152977129نصب موفق25.21
سجودی۱۴/۰۴/۱۴۰۱162209713نصب موفق9
ساداتی۱۴/۰۴/۱۴۰۱157454820نصب ناموفق
م عزیزی۱۴/۰۴/۱۴۰۱160587119نصب موفق15
م عزیزی۱۴/۰۴/۱۴۰۱162172697نصب ناموفق
م عزیزی۱۴/۰۴/۱۴۰۱162296961نصب ناموفق
م عزیزی۱۴/۰۴/۱۴۰۱161018331نصب موفق16
م عزیزی۱۴/۰۴/۱۴۰۱161685536نصب موفق18
م عزیزی۱۴/۰۴/۱۴۰۱161421123نصب موفق16
م عزیزی۱۴/۰۴/۱۴۰۱160525781نصب موفق16
فضائلی۱۴/۰۴/۱۴۰۱160996058نصب ناموفق
نصیری۱۳/۰۴/۱۴۰۱157425268فسخ
نصیری۱۳/۰۴/۱۴۰۱155625854نصب موفق12
نصیری۱۳/۰۴/۱۴۰۱159108268نصب ناموفق
نصیری۱۳/۰۴/۱۴۰۱159574835نصب ناموفق
نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی