نمایش ۳,۵۰۱ - ۳,۵۲۶ از ۳,۵۲۶

نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی
ساداتی۱۶/۱۱/۱۴۰۰124158558نصب ناموفق
ساداتی۱۶/۱۱/۱۴۰۰128037297نصب ناموفق
ساداتی۱۶/۱۱/۱۴۰۰124297124نصب موفق18
رفیعی۱۶/۱۱/۱۴۰۰121086059نصب ناموفق
رفیعی۱۶/۱۱/۱۴۰۰۱۲۳۳۲۶۸۶۴نصب موفق17
سجودی۱۶/۱۱/۱۴۰۰125312151نصب موفق29
کریمی علویجه۱۶/۱۱/۱۴۰۰121256587نصب موفق9
ساداتی۱۶/۱۱/۱۴۰۰۱۲۳۹۲۳۱۰۱نصب ناموفق
فربدی مهر۱۶/۱۱/۱۴۰۰۱۲۳۱۸۵۵۹۸نصب ناموفق
سجودی۱۶/۱۱/۱۴۰۰124231315نصب ناموفق
فربدی مهر۱۶/۱۱/۱۴۰۰۱۲۴۰۴۱۱۷۷نصب ناموفق
ساداتی۱۶/۱۱/۱۴۰۰121384730نصب موفق12
فضائلی۱۶/۱۱/۱۴۰۰126677957نصب ناموفق
رفیعی۱۶/۱۱/۱۴۰۰۱۲۰۰۱۵۷۰۶نصب ناموفق
کریمی علویجه۱۶/۱۱/۱۴۰۰122492882نصب موفق21
فربدی مهر۱۶/۱۱/۱۴۰۰۱۲۷۱۹۴۸۶۷پشتیبانی موفق
فضائلی۱۶/۱۱/۱۴۰۰124043595نصب ناموفق
Fazaeli۱۶/۱۱/۱۴۰۰125540132نصب موفق15.15
رفیعی۱۶/۱۱/۱۴۰۰125221849نصب ناموفق
سجودی۱۶/۱۱/۱۴۰۰120152361نصب ناموفق
فربدی مهر۱۶/۱۱/۱۴۰۰127556963نصب موفق11
کریمی علویجه۱۶/۱۱/۱۴۰۰124029850نصب موفق16
رفیعی۱۶/۱۱/۱۴۰۰۱۲۳۰۸۳۱۲۷نصب ناموفق
رفیعی۱۶/۱۱/۱۴۰۰121449711نصب ناموفق
سجودی۱۶/۱۱/۱۴۰۰124065505نصب ناموفق
سجودی۱۶/۱۱/۱۴۰۰125450944نصب ناموفق
نام خانوادگیتاریخ ثبتشماره فرآیندنوع فرایندپارامتر نصب موفقمتراژ کابل جابجایی